...
بعد یه هو با خودت میگی ایز در انی بادی آوت در؟