...
ببین به من قول بده اگه اومدی رات ندادم پشت در موندی بعد همونجا بمونی جایی هم نری بازم دوسم داشته باشی خب ؟ حتی اگه هوا سرد شد لرزیدی . اونوقت اگه منو هنوزم دوست داشته باشی منم از پنجره یه پتو بهت میدم.