...
شایدم وقتشه یه کم جدی تر به مرگ فکر کنیم.
یه کم خیلی جدی تر.