...
خب
دوباره
دستمو زدم زیر چونه‌م
دارم نیگا میکنم
نشستم
دارم نیگا میکنم
اون
داره میره
داره میره
داره میره
.
.
.