...
آره خب ٬ بازم دراز کشیدم . فقط این دفعه دیگه لذتم نمیتونم ببرم .
ولی ..
نمیتونم بلند شم .
درد داره ...
خیلی.