...
خیلی وقتا هم هست که اشک نشونه ی ضعفه . ولی ...