...
ولی خب
بعضی وقتا هم هست که ..
آره
که دیگه دیر میشه .
که ..
دیگه دیر شده.