...
ولی آخه
امیلی وقتی رفت در و باز کرد
پسره پشت در بود
یعنی هنوزم پشت دره ؟