...
چیزی
جایی
جا مانده است
جا مانده است
جا مانده است
.