...
دیدی ؟
از یه جایی به بعد حتی وین‌امپ رو هم خاموش میکنی
همه چیزو خاموش میکنی.
ساکت
ساکته ساکته ساکت
اینجا الان خیلی شبه
یه شب ساکت
حتی بدون وین‌امپ.