...
قصه هم بسه . هو شما ها هم برین گم شین. میخوام با خودم حرف بزنم. اینجا خصوصیه.