...
يکي بود
که روزه می‌گرفت
به خاطر اون چايی موقعه افطار
ميگفت اون چايی شراب بهشتيه که همه ميگن
:)
ديگه اون يکی نيست که .
رفته .