...
یکی از مشکلات پیغمبرا اینه که یه هو معجزه میکنن بعد توش گیر میکنن . دختره بود که تو کمد من همیشه پیدا میشد من به مامانم میگفتم این یه معجزه‌ست ... هیچی دیگه حالا شده نون‌خور ما ! کاش وقتی معجزه میکردم یه کم بیشتر دقت میکردم که فقط نون میخورد. این هر روز یه چیز جدید میخوره ... از اسپورت برا گرفته تا لباس خواب گله گشاد ! هر چی می‌کشیم از این ماال میکشیم . ببینم یعنی دختری وجود نداره که ماال رفتن و فروشگاه گشتن ( و طبیعتاً خرید کردن ) رو دوست نداشته باشه و دنبال یه پیغمبر بگرده که سرش رو گرم کنه که هم خیر این دنیا توش باشه هم صواب آخرت ؟ (صواب بود یا ثواب ؟)