...
خيلي وقتا به رفتن فکر مي کنم
باور کن
خيلي وقتا
خيلي وقتا
خيلي وقتا
پريشب بارون ميومد
بعد محکم ميکوبيد به شيشه
من از صداي بارون بيدار شدم
ميخواستم زنگ بزنم بهت بگم داره بارون مياد٬
اين همون شبي هستش که من دارم ميرم
که بعد از فرودگاه تو ميري تو خيابون راه ميري
ميخواستم زنگ بزنم بهت بگم موقعه راه رفتن چتر ببر
که سرما نخوري
دوباره خوابم برد
زنگ نزدم بهت