...
ميدوني
وقتی که کاپشن تنت میکنی
با يه عالمه لباس زمستونيه گنده
اونموقع بیا بغلم.
آخه کیفش بیشتره
چون که يه عالمه تو نرمتری
وقتي که بغلت مي کنم
وقتي که تنگ بغلت می‌کنم
و
محکم فشارت ميدم
بيشتر توی حريم تنم جلو ميای
فرو میری
امن‌تره
و گرمتر