...
من
گشنگيه موقعه روزه م را دوست دارم
حس مي کنم که آدمه خوبي شدم
که به حرف خدا گوش ميدم
يه آدمه خوب
يه آدمه خوبه گشنه
:)
فقط
چیزه
من گشنمه
ولی
روزه نیستم.
من یه آدم خوب نیستم
من فقط یه آدم گشنه‌م
:(