...
من اذان دوست دارم خوب
جدي جدي ميگما
حالا با صداي هرکي هم که ميخواد باشه
مخصوصا اذان مغرب٬‌که هوا داره تاريک ميشه٬
يه جور خوبيه
نميگمم جورشو
مال خودمه
فقط
گمش کردم
مال خودمو میگم.
گمش کردم
کسی اینجا یه کم از اذان مغرب خوب منو ندیده ؟