...
يه آدمي بود که زنده بود
ولي الآن مرده
منم نمي شناختمش تازه
هنوزم نمي شناسمش
ولی
یه آدمی هست
که میشناسمش
خیلی
و منو میپرستید
و هنوزم
دارن اذیتش میکنن
داره سختی میکشه
و درد
حتی داره میمیره
به همین راحتی
و به من نمیگه
ولی من یه پیغمبرم
من میدونم
من همه چیو میدونم
حتی میدونم سرطان یعنی چی.