...
خواب دیدم
خوابم یادم نیست
ولی
یه چیزی یادمه توش
ساکت بود
یه خواب ساکت بود
که توش هیچ صدایی نبود
یه دنیایی بود که
توش صدا ٬ حرف ٬ هیچی نبود.
تعریف نشده بود
من تو خواب میدونستم که یه چیزی هست
که تو این دنیا نیست
نمیفهمیدم چی
یه چیزیم کم بود
یه چیز دنیای توی خوابم کم بود
بیدار شدم
بارون میومد
در باز بود
به هم میخورد
صدا میداد
گریه کردم
یه چیزی کمه
من میدونم
تو این دنیای بیداریم
یه چیزی نیست
که باید باشه
کوش ؟