...


بر من چیزی نازل شده است .
چیزی
چیزی
چیزی
.
.
.