...
قصه بگم؟
یعنی همه‌ش من بشینم قصه بگم ؟
خیلی گاوین
همه‌تونو میگما .
همه.