...
یکی بود
یکی نبود
اون یکی هم که بودش ها، خوب؟ اونم تنها بود، تنهای تنهای خیلی تنها
باور نمی کنی نه ؟
ولی باور کن
بقیه شو هم نمیگم
قصه ی ما به سر رسید