...
اون رستورانه بود
زیتون پرورده داشت
نرسیده به تجریش
هنوزم هست ؟