...
دیوار میشی
آخرش دیوار میشی
باور کن
از دیوار
بدم میاد
اینم باور کن