...
بودن من
دور بودن من است
و این حقیقت من است.
حقیقت تلخ من .