...
گفتم که مداد رنگی خریدم دیگه نه ؟
گذاشتمش کنار مترسکم
حالا دو تایی منتظر آفتاب‌پرسته ایم که بیاد هنگ کنه.
نمیاد که .