...
تب داری
داغی
باید بغلش کنی
فشار بدی
محکم
خیلی
بعد ٬
از حال میری
دیدی ؟