...
امشب با هم میخوابید
ولی به هم دست نمیزنید.
هر دوتون سقف رو نگاه میکنین
و گوش میدین
سه تا صدا هست
نفس تو ٬ نفس اون ٬ تیک و تاک ساعت .
بی هیچ حرفی
بی هیچ نگاهی
امشب آروم کنار هم میخوابید
دستاتون کنارتون ول میکنین.
آروم دراز میکشین.
پنجره بازه
باد میاد
پرده تاب میخوره
باد میاد تو
حالا به جای صدای نفساتون صدای باد میاد.
تاریکه .
تاریک.
و هیچوقتم نمیفهمید که کی خوابتون برد.
و صبح
چشمتون رو باز میکنین
باد نمیاد
تاریک نیست
صدای تیک و تاک نمیاد
صدای نفس زدنتون نمیاد
آروم دراز کشیدین
کنار هم
و هیچ وقت نفهمیدین کی دست هم و گرفتین.
شاید وقتشه برگردین و همدیگه رو نگا کنید
فقط شاید.