...
یادم افتاد که همه جیو اینجا نگفتم. فقط خواستم بگم که بازم هست. خیلی بازم هست.