...
پنج تا شمع بودن
یه مراسم افطاری بود
منم نبودم
پیغام‌گیر تلفن میگه چهارتا شمع فتیله‌شون سوخت و اصلاً روشن نشدن.
با شمع من افطار کردن.
خب ؟
حالا بگم اون شب من چه خوابی دیدم؟