...
من یه شاهد داشتم
که دیگه نیست
شاید رفته سفر
شایدم
نه
شاید نداره
رفته سفر
ولی
من یه شاهد داشتم
که رفته سفر.
هووووممممم