...
خب
فقط باید بنویسم که
من حرفم رو پس میگیرم
به زودی هم میرم پاریس
تاچشم حسود بترکه
خب خلم دیگه

ببخشین.
بعضی وقتا یه چیزایی میشه که یه هو خیلی سخت میشه.
همین.