...
دختره يه تاپ تنشه
که يه بندش از روي شونه ش افتاده پايين روي بازوش
بعد روي شونه ش تو يه خط سفيد مي بيني
حالا ميتوني بفهمي که تن خودش چه رنگي بوده و حالا چقد زير آفتاب سوخته
دختره داره نگات مي کنه
توي چشمات
ته ته ته چشمات
تو نميتوني ديگه شونه شو نگاه کني
چشماشو نگاه مي کني
مي بيني؟
هرچي چشماي آدما روشن تر باشه نگاهشون بيشتر توش معلومه
نه؟