...
هی هی هییییی ... عمو جغد شاخدااااررر ... هی هیی هیییی ... :(