...
همممم ..
روباته بودا ٬
حرف هم میزنه.
صدا داره .
اینم یه نشونه‌ست ؟