...
خیلی مونده تا تولدم
هممم
هیچ چیز خاصی هم نیست
ولی دوست دارم برسم به همون نقطه ای که ازش شروع شدم خوب
دور دایره
بارچندمه؟
بچرخ
بچرخ
تا؟
بچرخیم