...
status: quitting.
از دیگر فواید سیگار غیر از دودش اینه که وقتی هیجان زندگیتون میاد پایین میتونین هوس کنین ترک کنین (باید همینجوری و بدون دلیل باشه این هوس البته). بعد که مطمئن شدین ترک کردین یه فکر جدید میکنیم حالا.