...
چشمات رو باید ببندی
سی ثانیه‌ی اولشو آرومی
بعد یواش یواش تکون میخوری
یه چیزی میریزی پایین
یه جایی اون تو خالی میشه
بعد٬
سردت میشه
خیلی
بعد کم‌کم دور میشی
خیلی دور میشی
بعد٬
از دقیقه‌ی ۱:۵۸ شروع میشهآروم حرف میزنه
چشماش رو هم بسته
با آسمون هم حرف میزنه
تو فقط میلرزی
اینجوری همه جات هم سفت میشه
بعد
بعد
بعد
بعد

Pink Floyd: Coming Back To Life
(download: http://no-words.com)