...
شاید
دوست داشته شدن سنگین ترین گناه است
حتی سنگین تر از عشق ورزیدن.