...
اونجاش که میگه ٬ سحر رفتم به کوی می فروشان ٬ نشان از دین و ایمانی ندیدم .. آره همونجاش .. بعد میگه هییییییییییی ...