...
ما با هم زندگی میکنیم
با هم دعوامون میشه
تو بالیش و پتو رو برمی‌داری و میری روی کاناپه ی توی هال می‌خوابی
شبه
منم میدونم که همه‌ش منتظری که من بیام نازتو بکشم بگم قهر نکن، ببخشید، بغلت کنم و دیگه رو کاناپه نخوابی
ولی هرچی منتظر میشی من نمیام که
خوابت میبره
من مطمئن میشم که خوابت برده
میام بغلت میکنم و میبرمت میذارم رو تخت
یه جوره آرومی که از خواب بلند نشی
بعد محکم بغلت میکنم
تو
صبح تو بغل من از خواب بیدار میشی
فک می‌کنی که اون دعوای دیشبی را تو خواب دیدی
هرچند
ما با هم زندگی نمیکنیم
با هم هم هیچ‌وقت دعوامون نمیشه
نمیشه ؟