...

من یه عکسی دارم
بعد یه دختره ست با یه پسره
خوابیدن آروم
پسره هم داره لپ دختره را یواشه یواش با چهار تا انگشته نیمه بسته ی یه دستش ناز می کنه
عکسه را بعد از یه سکس خوب فک کنم ازشون گرفتند یواشکی
چون نگاهه پسره همون نگاهه آرومه بعد از سکسه
همونی که داره انگاری به دختره میگه می پرستمت
دختره هم داره با همه ی وجودش آرومترین لبخند توی دنیا را میزنه
من عاشق حالت صورت این دو تام
میفهمین؟
مخصوصا نگاهه پسره
آاااای
نمیدونین چی جوری داره دختره را می پرسته که آخه
هرچی هم من بگم بهتون فایده نداره
برین بمیرین اصن
اه
:)