...
عاشقه
میدونم که عاشقه
اون عاشقه و این دوتارا تو وبلاگ من داره میخونه
من میدونم این یعنی چی
من میدونم این دوباره یعنی چی
و هیچکس دیگه نمیدونه
هیچ کس