...
فرض کن اینجا یونان باستانه
یا شایدم مصر باستان
هر حس و حالتی یه خدا داره حالا
تو میتونی هر خدایی را که دوست داری بپرستی
قشنگ نیست این؟