...
کوهمه که
کوهه زیاد
تا بالا
بالای خیلی بالا
که دیگه همه خسته شدن و تا اونقدر بالا نیومدن
یعنی هیچکی به جز ما نیست
بعد آتیش درست کنیم
تو دلت کباب میخواد
رو آتیش
بالای کوه
من کباب درست میکنم
بعد تو روسریتو بر میداری
باد میاد
وایمیستی رو به باد
دستاتو باز می کنی، از دو طرف، تا بیشترین حد ممکن
بوی کباب میاد
تو خودتو پرت می کنی پایین
تو می میری
من کباب می خورم
روی آتیش
بالای کوه.
تنها
وقتی که داره باد میاد
.