...
چشماتو نبند
بذار باز باشه
بعد صورتشو نگاه کن
فقط نذار بفهمه که چشمات بازه
آخه اون چشماش بسته ست، دوست نداره چشمای تو باز باشه
بعد؟
نمیدونم که
آخه چشمای من همیشه بسته ست