...
میگما
بیا بریم من بدزدمت
بریم شمال
هوا سرد باشه
دور خودمون پتو بپیچیم
جلوی شومینه بشینیم تخمه آفتابگردون بشکونیم
صورتامون بسوزه و قرمز بشه
مست کنیم
آهنگ بذاریم و دوتایی برقصیم
یه عالمه هم موقعه رقصیدن پای همو لگد کنیم، عیب نداره ها، آخه مستیم، هیچی نمی فهمیم
بعد بریم لب دریا
اینجاهاشو نمیگم
بعدش موهای تو پر میشه از ماسه های لب دریا
شوره شور
حالا وقتی بغلت میکنم و یه عالمه وقت بو کنمت دیگه بوی خودتو نمیدی
بوی دریا میدی
من فک میکنم تو یه پری دریایی ای
خوب؟
کی بدزدمت حالا ؟