...
من تب دارم
من داغم
تو تب داری
تو داغی
از در که میام میای جلوم وا میستی
هیچی نمیگی
منم هیچی نمیگم
میای تو بغلم
چشات و میبندی و گریه میکنی
همون جا دم در
تو بغلم.
من تب دارم
من داغم
تو هم که تب داری
ما با هم خیلی تب داریم
خیلی داغیم
بخار میشیم
همونجا
جلوی در
بغل هم.
هووووممممم .
بخار دوست دارم.