...
میگم که
من فالگیر دوست دارم
مخصوصا ازین فالگیرا که توی چادر نشسته ن، روسریاشونم اونجوری دور سرشون بستن، هزار تا النگوی جیلینگ جیلینگی هم دستشونه
ازونا که فرق خواهر آدم با نامزد آدم رو نمیدونن :)
ازونا که تو چادرشون یه آتیش گنده دارن
ازونا که موهای بلند سیاه دارن
با چشمای درشت
که یه خط چشم کلفت هم دورش کشیدن
ازونا که یه گوی بلوری دارن
برات فال ورق میگیرن
پیشونیتو میخونن
کف دستتو میخونن
تو گوی بلوریشون آینده تو می بینین
فهمیدی کدومارو میگم؟
من دلم میخواد برم پیش یکی از این فالگیرا
برم پیشش چیکار؟
هوممم
فک کنم برم تو چادر بغلش کنم
همین