...
سردمه
تنهام
بخاری نداریم
همه چی سرده
سرم گیج میره
ایگنورم چرا نمی کنی تو؟
من که دیلیتت کردم.
ایگنورم کن دیگه
.
.
همین.